Vedtægter

Sidst revideret efter generalforsamling 2022

§1 Navn og hjemsted

Klubbens navn er Aalborg Golf Klub.
Dens hjemsted er Aalborg Kommune.

§2 Formål

Klubbens formål er at skabe rammer så medlemmer, gæster og andre golfinteresserede kan udøve golfsporten under de bedst mulige forhold.
Klubben vil tæt følge udviklingen i golfsporten og på den baggrund opstille mål, der kan tilgodese tidens krav og ønsker.

§3 Medlemskaber af organisationer

Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union og er undergivet dennes love og bestemmelser og er ligeledes tilsluttet Samvirkende Idræts-Foreninger Aalborg (S.I.F.A).

§4 Spilleregler

For golfspillet i klubben gælder de af DGU fastsatte regler.

Fastsættelse af medlemmernes handicap skal ske i henhold til Dansk Golf Unions handicapsystem.

Aalborg Golf Klubs Ordens- og Amatørudvalg fastsætter i øvrigt de bestemmelser, som findes nødvendige af hensyn til spillets afvikling og ordenens opretholdelse inden for klubbens område og i øvrigt når medlemmer optræder i klubbens regi, herunder også uden for klubbens område.
Overtrædelse af disse bestemmelser kan af Aalborg Golf Klubs Ordens og Amatørudvalg straffes med karantæne eller i gentagne eller grove tilfælde med udelukkelse (eksklusion) fra klubben, idet dog medlemmet kan kræve afgørelse om udelukkelse forelagt en generalforsamling.
Om fremgangsmåden vedrørende Aalborg Golf Klubs Ordens- og Amatørudvalgs og generalforsamlingens beslutninger henvises til § 8.

§5 Medlemskategorier

Klubbens medlemmer er opdelt i følgende medlemskategorier:

 1. JUNIORER (0 til og med 18 år)
 2. UNGSENIORER (fra 19 til og med 25 år) samt studerende, elever, lærlinge og øvrige fra og med 26 år, der er på SU eller en efter bestyrelsens skøn tilsvarende lav indkomst.
 3. VOKSNE (fra og med 26 år)
 4. PENSIONISTER (fra og med 67 år) for så vidt angår medlemmer, som senest i 2008 fylder/er fyldt 67 år.
  Dette punkt udgår af vedtægterne fra 31.12.2018. Jf. § 6 linie 12-15
 5. FLEXMEDLEMMER
 6. VENTELISTEMEDLEMMER
  er medlemmer, der endnu ikke er aktive som følge af bestyrelsens beslutning om
  medlemsbegrænsning.
 7. LANGDISTANCEMEDLEMMER
  er medlemmer, der er aktive medlemmer af en anden hjemmeklub.
 8. PASSIVE MEDLEMMER
 9. ÆRESMEDLEMMER
  udpeges ved bestyrelsens énstemmige og fuldtallige beslutning og forelægges på den førstkommende ordinære generalforsamling til godkendelse som kræver, at 2/3 af de mødte stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.

Spørgsmålet om valg af æresmedlemmer kan ikke gøres til genstand for diskussion på generalforsamlingen.

§6 Kontingent

Klubbens kontingent for aktive voksne fastsættes af generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling.
Kontingentet for øvrige medlemskategorier udgør følgende procentsatser af kontingentet for aktive voksne
således:

1a. JUNIORER UDEN BANETILLADELSE 15%
1b. JUNIORER MED BANETILLADELSE
0-15 ÅR 25%
16-18 ÅR 35%
2. UNGSENIORER og studerende, elever, lærlinge og øvrige fra og med 26 år, der er på SU eller en efter
bestyrelsens skøn tilsvarende lav indkomst 60%
3. VOKSNE 100%

4. FLEXMEDLEMMER se nedenfor
5. VENTELISTEMEDLEMMER se nedenfor
6. LANGDISTANCEMEDLEMMER se nedenfor
7. PASSIVE MEDLEMMER se nedenfor
8. ÆRESMEDLEMMER 0%

Bestyrelsen fastsætter kontingentet for medlemskategorierne 5, 6, 7 og 8 samt gebyr for brug af skabe,
caddiepladser m.v.

Overgang fra en kontingentgruppe til en anden finder sted pr. 1. januar i det år, hvori aldersbetingelsen
opfyldes. For studerende, elever, lærlinge mv. fra og med 26 år sker overgang pr. 1. januar i året efter, at
den pågældende er ophørt som studerende, elev, lærling mv.

Bestyrelsen kan efter ansøgning nedsætte det ordinære kontingent med indtil 50% af de oven for anførte
satser i indtil et år ad gangen, såfremt ansøgeren godtgør, at ansøgerens økonomiske forhold gør det
vanskeligt at betale det sædvanlige kontingent.
Bestyrelsen kan i øvrigt give tilladelse til, at et medlem efter en konkret vurdering overgår til status som
passivt medlem med ret til at genindtræde som aktivt medlem.
Overgang fra passiv til aktiv sker efter ansøgning uden om en evt. venteliste.
Kontingentet opkræves den 2. januar for perioden 1/1 til 30/6 med seneste betalingsfrist den 15. januar og
den 1. juli for perioden 1/7 til 31/12 med seneste betalingsfrist den 15. juli.
Ved forsinket betaling opkræves et af bestyrelsen fastsat gebyr samt morarente fra kravets
forfaldstidspunkt.

Kontingentsatser findes – HER

§7 Indmeldelsesgebyr

Ved optagelse i klubben betales et indmeldelsesgebyr, hvis størrelse fastsættes af bestyrelsen.

Fleks- og Langdistancemedlemmer betaler ikke indmeldelsesgebyr.
Juniorer op til og med 18 år betaler ikke indmeldelsesgebyr før medlemmet bliver ungsenior.
Ungseniorer betaler fra det fyldte 19. år 1/7 af indmeldelsesgebyr pr. år ind til og med det 25. år, således at der herefter er betalt fuldt indmeldelsesgebyr.
Ved indmeldelse efter det fyldte 19. år, men inden det fyldte 25. år betales indmeldelsesgebyr, således at der er betalt same andel af indmeldelsesgebyr, som er betalt af jævnaldrende, der er indmeldt før det 19. år
Medlemmer, der melder sig ind efter det fyldte 25. år betaler fuldt indmeldelsesgebyr. Studerende, elever og lærlinge mv. fra og med 26 år omfattet af § 5, gruppe 2, kan ved indmeldelse betale indmeldelsesgebyr i 2 rater, hvor første rate betales ved indmeldelse og anden rate betales den førstkommende 1. januar.

Medlemmer, som efter de indtil den 01.04.2002 gældende regler har indbetalt depositum, får dette tilbagebetalt uden renter senest 1 måned efter medlemmets gyldige udmeldelse af klubben.

§8 Udmeldelse, eksklusion

Udmeldelse og ændring af medlemskategori skal ske skriftligt til klubben senest den 1. december for 1.
halvår og den 1. juni for 2. halvår, og at den pågældende har betalt sit kontingent til klubben. Udmeldelse
skal altid ske skriftligt til klubbens officielle mailadresse.

Såfremt et medlem ikke har betalt sit kontingent rettidigt, kan bestyrelsen ekskludere det pågældende medlem, medmindre kontingentrestancen er blevet betalt inden 1 måned efter at påkrav til medlemmet er blevet fremsendt. Et medlem i restance er uberettiget til at gøre brug af golfbanen.

Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages som nyt medlem af klubben.

I øvrigt kan Aalborg Golf Klubs Ordens- og Amatørudvalg ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil, herunder hvis regler fastsat i § 4 stk. 3 groft eller gentagne gange overtrædes eller hvis medlemmet i øvrigt optræder i strid med almindeligt anerkendte retningslinier for udøvelse af golfspil og optræden i tilknytning hertil.
Vedkommende medlem skal inden Aalborg Golf Klubs Ordens- og Amatørudvalg træffer sin afgørelse have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar, og han kan fordre spørgsmålet om eksklusion afgjort af den førstkommende ordinære generalforsamling.

Indbringelse for generalforsamlingen har dog ikke opsættende virkning, medmindre Aalborg Golf Klubs Ordens- og Amatørudvalg beslutter dette.

I alle tilfælde, hvor en eksklusion skal behandles på en generalforsamling, har vedkommende medlem krav på at få meddelelse herom senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse, ligesom han har adgang til denne med ret til at forsvare sig. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som særskilt punkt på dagsordenen.

Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver, at 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer derfor.

Et medlem, der er ekskluderet i henhold til en generalforsamlingsbeslutning, kan kun optages som medlem ved en ny generalforsamlingsbeslutning, der kræver samme majoritet som foran foreskrevet.

§9 Ordinær generalforsamling

Dato for afholdelse af ordinær generalforsamling fastlægges hvert år til afholdelse på den sidste tirsdag i marts måned i Aalborg Kommune og indkaldes med mindst 14 dages varsel ved annoncering på klubbens hjemmeside, ved elektronisk nyhedsbrev til alle, der er tilmeldt klubbens nyhedsmails og ved opslag i klubhus. Indkaldelsen skal angive dagsordenen. Dagsordenen kan udsendes ved almindeligt brev til medlemmer (husstandsvis), som udtrykkeligt har fremsat ønske herom overfor klubben. Bilag til dagsordenen kan læses/udskrives fra klubbens hjemmeside. Årsregnskab gøres tilgængeligt på klubbens hjemmeside senest d. 7. marts. Trykte eksemplarer af bilagene kan afhentes i klubhuset eller fremsendes ved henvendelse til klubbens sekretariat.

Generalforsamlingen har med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle klubbens anliggender.

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest den 9. marts og skal medtages på den af bestyrelsen udsendte dagsorden og skal gengives i deres helhed.

Stemmeret på generalforsamlingen har alle aktive medlemmer, som er nævnt i § 5 under medlemskategorierne 2, 3, 4, 5 og 9 og som ikke er i kontingentrestance. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

§10 Dagsorden

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
  3. Forelæggelse af revideret regnskab for det forløbne år til godkendelse
  4a. Fremlæggelse af budget for det kommende år
  4b. Fastsættelse af kontingent
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg af formand, hvis denne er på valg
  7. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  8. Valg af medlemmer til Ordens- og Amatørudvalget
  9. Valg af revisor
  10. Eventuelt

§11 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 50 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt indgiver begæring herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest en måned efter, at begæringen er fremsat over for bestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes behandlet.

Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes på samme måde som den ordinære generalforsamling.

§12 Generalforsamlingens ledelse m.v.

Generalforsamlingen vælger en dirigent til at lede forhandlingerne.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, medmindre andet er bestemt i disse vedtægter.

Dirigenten bestemmer afstemningsmåden.

På begæring af ét tilstedeværende stemmeberettiget medlem skal anordnes skriftlig afstemning.

Alle afstemninger om eksklusion skal foregå skriftligt.

Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også et referat af forhandlinger optages i det omfang dirigenten bestemmer det. Protokollen underskrives af dirigenten og referenten.

§13 Bestyrelsen

Klubbens daglige ledelse forestås af en bestyrelse, der repræsenterer klubben i alle forhold. Bestyrelsens på lovlig måde vedtagne beslutning og i henhold dertil foretagne handlinger forpligter klubben.

Valgbar til bestyrelsen er alle stemmeberettigede medlemmer.

Bestyrelsen består af en formand, der vælges særskilt på generalforsamling, en næstformand der udpeges af bestyrelsen blandt bestyrelsens medlemmer, og yderligere 7 medlemmer. Alle vælges for to år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Listevalg kan ikke finde sted. Bestyrelsesmedlemmerne ud over formanden afgår med 4 medlemmer hvert år. I tilfælde af vakance i valgperioden, fortsætter bestyrelsen med nedsat antal medlemmer. Kommer antallet af bestyrelsesmedlemmer under 7, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling for valg af nye bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med en næstformand, der i formandens fravær overtager formandens opgaver..

Klubben tegnes af formanden eller næstformanden i forening med et bestyrelsesmedlem eller i forening med klubbens daglige leder, dvs. forretningsfører eller hermed ligestillet.

Køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræver godkendelse af en generalforsamling. Bestyrelsen har dog bemyndigelse til at omlægge allerede eksisterende lån.

For de af bestyrelsen på klubbens vegne indgåede forpligtelser hæfter alene klubbens formue.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede.

Bestyrelsen nedsætter de udvalg, der efter bestyrelsens eller generalforsamlingens opfattelse er behov for. Bestyrelsen udpeger formanden. Bestyrelsen skal godkende udvalgets øvrige medlemmer.

Bestyrelsen fastsætter udvalgenes opgaver og kompetencer og giver retningslinier for udvalgsarbejdet.

§13a Valg af medlemmer til Ordens- og Amatørudvalget

Generalforsamlingen vælger et Ordens- og Amatørudvalg bestående af 3 medlemmer til varetagelse af de opgaver, som i henhold til nærværende vedtægter er tillagt dette.

Medlemmerne af udvalget vælges for to år ad gangen og afgår med henholdsvis 1 og 2 medlemmer hvert år. Udvalget konstituerer sig selv.

Valgbare til udvalget er alle stemmeberettigede medlemmer.

Udvalget er beslutningsdygtigt, når mindst 2 medlemmer er til stede.

§14 Regnskab og budget

Klubbens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.

Bestyrelsen skal i god tid inden generalforsamlingen udarbejde årsregnskab i overensstemmelse med god regnskabsskik.

Årsregnskabet skal udarbejdes under omhyggelig hensyntagen til alle rettigheder og forpligtelser.

Alle aktiver med tidsbegrænset anvendelse skal afskrives over den forventede levetid.

Det reviderede årsregnskab underskrives af bestyrelsen og revisor inden forelæggelse på den ordinære generalforsamling.
Bestyrelsen udarbejder budget for det kommende år efter samme principper som årsregnskabet.

Det reviderede årsregnskab og budget fremlægges for klubbens medlemmer jf. § 9

§15 Revision

På den ordinære generalforsamling vælges en statsautoriseret revisor for et år af gangen.

Revisor skal revidere årsregnskabet i overensstemmelse med god revisionsskik.

Bestyrelsen skal give revisor adgang til at foretage de undersøgelser, som han finder nødvendige, og skal sørge for, at revisor får de oplysninger og den bistand, som han anser for nødvendig for udførelsen af sit hverv.

Revisor skal ved sin påtegning på årsregnskabet bekræfte, at det er revideret.

Efter endt revision påhviler det revisor at rapportere om den udførte revision i revisionsprotokollen.

§16 Vedtægtsændringer

Forandringer i disse vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.
Dog kræver ændringer af § 2 og § 17 ¾´s flertal

Forslag til vedtægtsændringer skal med begrundelse angives på den af bestyrelsen fremsendte dagsorden for generalforsamlingen.

§17 Klubbens opløsning

Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

I tilfælde af klubbens opløsning skal den formue, der er i behold, tilfalde SIFA Aalborg, til gavn for almennyttige idrætsaktiviteter i Aalborg

Vedtægterne kan i sin fulde længde hentes her

AALBORG GOLF KLUB

27 udfordrende huller

Velkommen til Aalborg Golf Klub og ét af landets bedste golfanlæg. Glæd dig til at opleve eller være en del af en international mesterskabsbane, der med sine stolte traditioner er Danmarks 2. ældste golfklub.

BLIV MEDLEM AF

Landets næstældste golfklub

Tæt ved limfjorden i Restrup Enge, og lidt udenfor Aalborg spiller vi golf nærmest året rundt.
I Aalborg Golf Klub byder vi alle velkomne. Med mere end 1.600 aktive medlemmer ved vi, at golfspillere har forskellige ønsker til deres golfspil.