Frivillige

Frivillige i Aalborg Golf Klub

Frivilligt arbejde

Aalborg Golfklub har brug for din hjælp. Vi har alle et ønske om, at klubhus og bane fremstår bedst muligt og de ansatte gør hvad de kan for at opfylde dette. Desværre er ressourcerne i klubben ikke uanede, og derfor har vi brug for din hjælp. Der er forskellige opgaver i klubben både i forhold til praktisk arbejde og driftsudvalg. Nedenfor er der en oversigt over udvalg i forhold til praktiske opgaver og de enkelte driftsudvalg. Du kan desuden se en beskrivelse af udvalgets arbejde og udvalgets medlemmer.

 

Praktiske opgaver

Opgaverne er inddelt i områder, og der vil være en tovholder for hvert område, der står for organisering af opgaverne. Klubben stiller de nødvendige redskaber til rådighed og kvitterer med lidt let at spise og drikke efter udført opgave. I september inviteres du med til klubbens arrangement for frivillig arbejdskraft.

Kontakt klubbens frivilligkoordinator for det praktiske arbejde hvis du vil stille din hjælp til rådighed.

Indtil videre:
Klubbens manager Nicolaj Grinsted
ng@aalborggolfklub.dk

Affaldssække på banen og ved klubhus

Arbejdsopgaven

Hele holdet består af 8 mand, som enkeltvis tømmer 27 skraldespande/skifter sække 2 gange om ugen ved teesteder. (lille pose)

1 stativ foran klubhuset
1 ved vestlig indgang klubhuset
3 på terrasse-området
1 ved starter huset
2 indenfor i bag-rummet
1 udenfor bag-rummet
3 ved Driving Range

Peter Lüchow
Jens Lund Hansen
Birger Krogsgaard
Kurt Andersen
Jens Ole Christensen
Jørgen Plomgaard
Leif Kusk Jeppesen
John Overg. Rasmussen

Ankomstområder og stier

Arbejdet udføres i perioden primo april – primo november.
Bænke, skilte og affaldssækkehuse rengøres og boldvaskere efterfyldes og ilægges rensetabs en gang om måneden. Håndklæder udskiftes efter behov.
Grusstierne renholdes for ukrudt og huller opfyldes efter behov.
Kanter skal være skarpe.
Renholdelse for ukrudt sker løbende efter behov, mens opfyldning sker 1-2 gange i sæsonen.
Tovholderens opgave bliver at koordinere arbejdet mellem udvalgets frivillige, således den enkelte ved, hvornår man skal udføre hvad.
Der sørges for, at de nødvendige arbejdsredskaber er til rådighed.
Tovholderen holder tæt kontakt med greenkeeperen om arbejdet.

Per Foldberg Nielsen
John Ejdrup
Niels Voss Hansen
Ole Bang
Thorkild B Jørgensen
Bent Madsen
Wagner Foldberg Nielsen
Peter Hjulmand
Torben Larsen

Bygningsvedligeholdelse

I samarbejde med den bygningsansvarlige udstikkes opgaverne for sæsonen.
Arbejdet udføres under hensyntagen til vejrliget.
Tovholderens opgave bliver at koordinere arbejdet mellem udvalgets frivillige,
således den enkelte ved, hvornår man skal udføre hvad.
Der sørges for, at de nødvendige materialer arbejdsredskaber er til rådighed.

Lars Bender
Erik Nielsen
Flemming Hemdorff

Ekstra vedligehold af web

Kontoret står for den daglige tilgang af nyheder og alm. informationer.

Opgaven for den frivillige består i at opdatere, hvor det er nødvendigt og gennemse web´en for evt. “smuttere”, så den til hver en tid fremstår som en overskuelig og dynamisk hjemmeside, hvor medlemmer og gæster kan finde de ting om klubben, de kunne ønske sig.
Den frivillige tager sig også af oplæringen af alle de interne klubbers webansvarlige i redigering af netop deres område på web´en – Aftaler herom kan etableres via mail til lislundby@gmail.com.

Lis Lundby

Rhododendronbede

Rhododendronbedene mellem gul 9 og rød 9 samt på gul 8 renholdes for ukrudt.
Renholdelse for ukrudt sker som udgangspunkt 1 x månedligt, hvor man samtidig fjerner døde grene og blade mv.
Tovholderen laver aftale med greenkeeperen om skæring af kanter.
Tovholderens opgave bliver at koordinere arbejdet mellem udvalgets frivillige, således den enkelte ved, hvornår man skal udføre hvad.
Der sørges for, at de nødvendige arbejdsredskaber er til rådighed.

Rhododendronbede Gul 8
Inge Merete Svendsen
Aase Munk
Inge Tolborg
Jytte Feiner
Hanne Jørgensen

Rhododendronbede Gul 4 og mellem Gul 9 og Rød 9
Niels O. Jakobsen

Turfposer

Greenkeeperne sørger for at blandingen af græsfrø, sand og jord er klar.
De frivillige sørger for at fylde blandingen i poserne og sørge for ophængning af disse på de dertil indrettede stativer.
Som udgangspunkt fyldes poserne 2 gange om ugen for eksempel tirsdag og fredag.
Tovholder laver plan for arbejdets udførelse.

Erik Olsen
Kirsten Olsen
Poul-Erik Thorndal
Karl Juul Larsen
Jens Bugge Vegger

Boldvaskere

Arbejdet består i at kommer rent vant i beholderen samt skifte håndklæder.

Lisbeth Jacobsen
Ellis Bugge

Driftsudvalg

Driftsudvalgene sammensættes af bestyrelsen – har du interesse i udvalgsarbejdet kan de enkelte udvalgsformænd kontaktes.

Baneudvalg

Baneudvalget tilrettelægger & idéudvikler den løbende udvikling af banen og sikrer at banen fremtræder spændende og udfordrende, primært for klubbens almindelige medlemmer, men også for greenfeegæster og elitespillere.

Udvalget koordinerer skiltning, afmærkning og Lokale Regler i samarbejde med Turnerings- og Regeludvalg.

Peter Pein-Lorenzen, Formand
Christian Beltoft-Andersen
Dorthe Kristensen
Erik Kiis
Christian Pontoppidan
Jesper Brandt, Chefgreenkeeper
Marcus Brown, Golftræner
Nicolaj Grinsted, Golf Manager

Begynderudvalg

Begynderudvalget har ansvaret for modtagelse og uddannelse af nye medlemmer. Udvalget fastlægger procedurer for, hvordan nye medlemmer kommer i gang og fastlægger rammer for den teoretiske og praktiske undervisning. Udvalget arrangerer begynderturneringer med det formål at lære begynderne golfspillet i praksis.

Grete Iversen
Poul Anders Hansen
Inge Tolborg
Aase Munk
Jens Peter Sørensen
Dorte Haugaard

Juniorudvalg

Juniorudvalget koordinerer klubbens deltagelse i junioraktiviteter og afvikling heraf, i tæt samspil med klubbens trænerteam.

Rune Herslund, formand
Ole Sophus Søbye
Anders Mouritzen
Anders Fugmann
Louise Alban
Marianne Ormstrup

Ordens- og amatørudvalg

Ordens- og amatørudvalget er valgt af generalforsamlingen og derfor uafhængig af klubbens ledelse. Udvalget skal behandle enhver klage, der indgives til bestyrelsen eller direkte til udvalget der vedrører anvendelse af amatør-, ordens- og udelukkelsesbestemmelser, om overtrædelse af reglementer og lignende, eller om usportslig eller usømmelig adfærd.
En sag afgjort af Ordens- og amatørudvalget kan ankes til DGU’s Amatør- og ordensudvalg.

Bo Visby Carlsen, formand
Jens Møller Søgaard
Martin Birk

Regeludvalg

Regeludvalget skal holde sig ajour med ændringer i golfreglerne og orientere medlemmerne herom. Udvalget skal stå til rådighed for medlemmerne ved regelspørgsmål og assistere turneringsudvalget ved regelproblemer i turneringer eller fungere som dommere. Det har også ansvar for udarbejdelse af “Midlertidige Lokale Regler” i samarbejde med bane- og turneringsudvalg og medvirke ved ájourføring af baneguiden. Endvidere skal udvalget tilrettelægge og gennemføre regelundervisning af nye medlemmer.

Udvalget sikrer sig, at banen er ratet efter Dansk Golf Unions regler. Udvalget afgør alle sager vedrørende handicap. F.eks. ændring af handicap efter skriftlig anmodning fra spillere. Suspenderer handicap ved grove overtrædelser af handicapsystemet, samt rette handicap efter skøn.

Hanne Thomasen, formand
Poul Erik Steinmeier

Sporten

Sportsudvalget skal fastlægge klubbens sportslige strategier med henblik på at opnå de bedst mulige resultater inden for elitegolf. Udvalget har det overordnede ansvar for samtlige sportsaktiviteter i klubben og skal ved sit virke være inspirator for elitearbejdet. Udvalget skal koordinere samspillet mellem følgende underudvalg:

  • Eliteudvalg
  • Senior- og veteranudvalg
  • Playing pro’er
  • Træner

Søren Worsaae, formand
Bent Aagaard Andersen
Pernille Haure
Erik Madsen

Turneringsudvalg

Udvalget varetager planlægning og afvikling af sæsonens turneringsprogram.

Turneringslederen på de enkelte klubturneringer er ansvarlig for udarbejdelse af startlister, afvikling af turneringen og rapportering af resultater til sekretariatet. Endvidere skal udvalget deltage aktivt i afvikling af repræsentative turneringer, DGU-turneringer m.v. Udvalget skal ved særlige turneringer orientere pressen om afvikling og resultater.

Connie Kjærgaard, formand
Sten Christensen
Ane Davidsen
Niels Henrik Jensen

AALBORG GOLF KLUB

Bliv frivillig

Frivilligt arbejde er afgørende for at få Aalborg Golf Klub til at fungere og udvikle sig. Mange deltager som frivillig i ledelsen af klubben, i bestyrelse, udvalg og klubber i klubben. Men mindst lige så væsentligt er de mange, der arbejder frivilligt ved løsning af mange praktiske opgaver i hverdagen. Skal du være med?

AKTIVITETER

EN AKTIV GOLFKLUB

Uanset om du er ny i klubben, eller gammel i gårde, er der altid gode muligheder for at møde andre der deler din passion for golf til de mange aktiviteter og events i klubben. Er du nyt medlem, kan en klubturnering eller deltagelse i ‘klub-i-klubben’ være et godt sted at møde nye mennesker og skabe nye golf relationer.