Hermed indkaldes til ekstraordinær generalforsamling om valg af formand og valg af bestyrelsesmedlemmer med følgende dagsorden:

  1.  Valg af dirigent
  2. Valg af formand, jf. vedtægtens § 13, stk. 3
  3. Valg af bestyrelsesmedlemmer, jf. vedtægtens § 13, stk. 3
  4. Eventuelt

Ad valg af formand og bestyrelsesmedlemmer:
Valgbar til bestyrelsen, herunder som formand, er alle stemmeberettigede medlemmer. Om stemmeberettigede medlemmer gælder følgende, jf. vedtægtens § 9, stk. 4: Stemmeret på generalforsamlingen har alle aktive medlemmer, som er nævnt i § 5 under medlemskategorierne 2, 3, 4, 5 og 9 og som ikke er i kontingentrestance. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.
Det fremgår af vedtægtens § 13, stk. 3, at bestyrelsen består af en formand, der vælges særskilt på generalforsamling, en næstformand der udpeges af bestyrelsen blandt bestyrelsens medlemmer, og yderligere 7 medlemmer.  Da hele den nuværende bestyrelse inkl. formanden skal afgå som følge af beslutningen på den ordinære generalforsamling den 11. august 2020, skal der på den ekstraordinære generalforsamling vælges formand og 8 medlemmer af bestyrelsen.

På bestyrelsens vegne
Birgitte Nymark