Bestyrelsens beretning for 2019

2019 blev ligesom 2018 et år med mange udfordringer, men det blev også et år, hvor mange gode initiativer blev sat i gang.

Vi fik ryddet op i en række skrevne og uskrevne aftaler og fik sat mere fokus på at skabe nye indtægter til klubben.

Gennemgangen af eksisterende kontrakter har medført, at flere konsulentydelser er blevet opsagt og en række nødvendige kontrakter er blevet genforhandlet til fordel for klubben. Den økonomiske gevinst ved genforhandlingen af de fleste aftaler, har dog først fået virkning fra 2020.

Bestyrelsen har i 2019 arbejdet videre med strategien for Aalborg Golf Klub – Vi vil være den foretrukne golfklub i Nordjylland.

Bestyrelsen har mange forslag til, hvordan vi kan forbedre Aalborg Golf Klub f.eks. nytænkning af klubhus, herunder omklædningsfaciliteter, etablering af par 3 bane, etablering af flere bagrum til el-vogne, og man kunne nævne mange andre forbedringer, som klubben kan investere i i fremtiden. Blandt andet under hensyntagen til regnskabet for 2019 har vi imidlertid valgt, at vi i 2020 skal have fokus på

1) Medlemmer – vi skal gøre medlemsoplevelsen endnu bedre

2) Forøgelse af indtægter fra greenfee,

3) Forøgelse af indtægter fra sponsorer

4) Økonomi – vi har haft fokus på en mere rentabel drift af restauranten,

5) Banen – vi skal løbende vedligeholdelse, forbedre og udvikle banen

6) Sporten – vi skal i højere grad integrere sporten i klubbens markedsføring

Med henblik på at forbedre medlemsoplevelsen har vi blandt andet lavet medlemsstop ved 1650 medlemmer.

Vi har desuden igangsat en sløjfebooking, der giver flere tider på banen i spidsbelastningstidsrum.

Med henblik på at forøge indtægter fra greenfee har vi i slutningen af 2019 indledt samarbejde med forskellige hoteller i Aalborg og med rejsebureauer samt udarbejdet greenfeepakker til ”klubber i klubben”.

Med henblik på at forbedre indtægterne fra sponsorer har vi blandt andet etableret et erhvervsnetværk

I forhold til restaurantens drift har vi i løbet af 2019 gennemgået og forhandlet alle indkøbsaftaler således, at klubben køber ind på mest mulige fordelagtige vilkår.

I forhold til banen er der brugt mange ressourcer på at rette op på skaderne fra tørken i 2018.

Sponsorer og erhvervsnetværk

I 2019 er påbegyndt arbejdet med at få nye sponsorer og øge sponsoraterne for en del af de nuværende sponsorer. Sponsorudvalget har fået en hjælpende hånd fra klubbens pro – Marcus. Christian og Marcus har arbejdet sammen om at øge indtægterne på sponsorområdet med et flot resultat for 2019.

Christian har desuden i samarbejde med et eksternt konsulentbureau arbejdet på, at skabe et erhvervsnetværk, som i øjeblikket tæller 25 medlemmer. Formålet med erhvervsnetværket er, at samle virksomhedsejere og beslutningstagere i et fællesskab, hvor der er fokus på erfaringsudveksling og forretningsskabelse med golf som omdrejningspunkt.

Vi gik ind i 2020 med en formodning og forventning om, at der kan skabes yderligere indtjening i klubben på sponsorer og erhvervsnetværket. Det skal selvfølgelig harmonere med, at sponsorer og erhvervsnetværket får værdi for pengene og derfor arbejder vi løbende med, at forbedre forholdene og mulighederne for vores sponsorer og erhvervsnetværket.

Banen

Vores greenkeeperchef Jesper har sammen med sit team gjort et stort arbejde for at rette op på skaderne fra tørken i 2018.

I modsætning til 2018, hvor tørken var særdeles langvarig og ødelæggende, fik vi i 2019 rekordagtigt meget regn – især i efteråret. Her har vi dog kunnet drage stor glæde af det dræningsprojekt, der blev iværksat et par år forinden, og som har gjort banen spilbar på trods af den megen regn.

Aalborg Golf Klub går forrest, når det kommer til nye behandlinger. Leverandører fungerer som samarbejdspartnere, og udvikling af banen bliver prioriteret.

Som et naturligt led i at have Nordjyllands mest attraktive golfanlæg, har der  i greenkeeperstaben været fokus på at være en attraktiv arbejdsplads, hvor medarbejderfastholdelse, -uddannelse og -efteruddannelse er i højsædet.

Baneudvalget har i 2019 bl.a. arbejdet med:

–        Vintergreens på alle tre sløjfer

–        Ændring af afstandssystem

–        Regler for buggykørsel

Vintergreens, afstandssystem og buggykørsel er alle blevet gennemført.

I 2019 var der mange vedligeholdelsesopgaver til greenkeeperstaben. Der er blevet klippet greens, fairways, tee-steder, forgreens, semirough og First cut og foretaget buskrydning på en række områder. Greens er blevet rullet og svirpet, tee-steder er blevet topdresset, og gødning og afspændingsprogrammer er blevet udbragt og gennemført sammen med en lang række andre opgaver, der alt i alt gør, at vi har en rigtig god bane.

Ambitionen er, at Aalborg Golf Klub bane skal være endnu bedre. Der er lagt en langsigtet plan, og den følges.

Det frivillige arbejde i Aalborg Golf Klub

Traditionen tro har Aalborg Golf Klub også i 2019 haft stor glæde og gavn af en række medlemmers frivillige indsatser – faktisk kan man sige, at klubben er afhængig heraf.

Vores mange faste og ad hoc udvalg (f. eks. baneudvalg, begynderudvalg, bestyrelse, byggeudvalg, juniorudvalg, regeludvalg, restaurantudvalg, sponsorudvalg, sportsudvalg, turneringsudvalg) er uundværlige og nødvendige for klubbens aktiviteter, drift, udvikling og for den demokratiske tankegang i Aalborg Golf Klub som forening og forretning.

Vores frivilliges praktiske indsatser omkring banen og omgivelserne i det hele taget er i den grad medvirkende til klubbens høje niveau for banens kvalitet og de æstetiske rammer generelt. Arbejdet har i 2019 bestået i de kontinuerlige lange træk året igennem samt et par arbejdsdage i foråret med klargøring til sæsonstart og en arbejdsdag i efteråret inden afslutningen. Gode og udbytterige dage med frivillige og greenkeepere i fællesskab om arbejdet og efterfølgende grillfortæring og hygge.

I 2019 havde vi også mange frivillige til at hjælpe med afviklingen af ECCO Tour, blandt andet som startere, scoreindrapportører, forplejningsfolk, boldindsamlere, oprydningsfolk og skilteopsættere.

En kæmpe stor tak til alle jer, som har ydet en – større eller mindre – frivillig indsats i 2019 til gavn for klubbens øvrige medlemmer og for Aalborg Golf Klub i det hele taget. Vi håber, at I – meget gerne sammen med endnu flere medlemmer – er parate til frivilligt arbejde i 2020.

Sporten

Damerne kvalificerede sig til slutspillet, hvor modstanderen fra Smørum stillede med det absolut stærkeste hold med assistance fra LPGA. Vores spillere ydede en god indsats, men tabte. Nederlaget blev dog fulgt op af en sejr i bronzekampen.

Herrerne nåede at redde pladsen i Santander divisionen i sidste øjeblik. 2019 bød på en meget ujævn præstation, der giver anledning til overvejelser om, hvorledes der skal justeres for at holdet vender tilbage til slutspillet, hvor klubbens bedste hold så absolut hører hjemme.

Klubben har mange unge talenter, der under kyndig vejledning vil kunne nå endnu videre, men der er også et behov for at få en bredere trup at forme holdene ud fra.

Herreholdet i 3.division og 5.division forblev i deres respektive række og det samme gælder damerne i 3.division og kvalifikationsrækken.

Vores plads i senior- og veteran og superveteran divisionerne er efter sæsonen stadig intakt. Vi er repræsenteret i alle eliterækker. Det betyder, at klubben stadig er repræsenteret i samtlige eliterækker under DGU.

Regionsgolfen er i god gænge med mange medlemmer, der ønsker at golfen skal have en konkurrence dimension. Der er grund til at fremhæve den indsats de mange medlemmer yder.

Individuelle præstationer:

Af individuelle præstationer skal nævnes, at Hamish Brown med udgangen af 2019 er placeret som no. 11 på ranglisten efter sejre i to turneringer, blandt andet sæsonfinalen DGU Elite Tour. Han er tillige udtaget til A-landsholdet.

Årets klubmestre i A-rækken blev Julie Carlslund Kristensen og Hamish Brown.

Juniorafdelingen

2019 var et lidt uvant år for junior afdelingen, idet der ikke blevet høstet præmier af betydning i de turneringer vi deltog i.

Klubben mistede i 2019 medlemmer i juniorafdelingen, men har stadig ca. 80 juniorer, hvilket udgør en forholdsvis stor juniorafdeling i forhold til andre klubber.

Majken var også i 2019 det store samlingspunkt. Hun ydede en meget flot indsats som både som træner og i forhold til det sociale fællesskab, idet hun rummer både de nye og de mere erfarne juniorer.

På aktivitetssiden har der været godt gang i 2019 med flere turneringer. Den årlige ”Summer-camp” og afslutningsturen er gode traditioner. 

Energioptimering

I forlængelse af de sidste par års arbejde og indsats på energiområdet må vi konstatere, at resultaterne på området ikke opfylder ønskerne. Dette skyldes, at klubbens økonomi ikke har kunnet rumme disse grønne tankers gennemførelse for nuværende.

På området er der dog i 2019 sket en investering i en ny og bedre el-tavle, og de grønne tanker er også indarbejdet i planerne for et muligt vintertræningsanlæg. Men den påtrængende overgang fra olieforbrug til mere hensigtsmæssige energiformer må vi vente lidt længere på.

Regel- og Handicapudvalget

I 2019 blev alle golfspillere stillet overfor nye udfordringer ved spillet. De nye golfregler udstukket af R&A (og USGA) var ved årsskiftet klar til at blive rullet ud i de danske klubber.

Regeludvalget afholdte med stor tilslutning 4 undervisnings aftener, hvor de væsentligste ændringer blev gennemgået.

For juniorerne blev afholdt et arrangement, hvor også forældre blev indbudt til at deltage. Der blev holdt et oplæg omkring reglerne, og sammen med Majken havde vi lavet et ”regel -orienteringsløb” på blå sløjfe, hvor opgaverne gik ud på de nye golfregler.

I Aalborg valgte vi at følge anbefalingerne fra DGU, og har skiftet gule pæle ud med røde ved strafområder, og vi har indført blå pæle med grøn top i stedet for blå pæle med sort top ved områder med spilleforbud.

Vi har desuden tilrettet vores lokalregler med fokus på at øge flowet på banen og tilført nye som golfreglerne nu åbnede mulighed for.

En af regeludvalgets opgaver for 2020 er forberedelse af det nye handicapsystem WHS (World handicap system).

Afsluttende

Afsluttende vil jeg gerne sige tak til hele personalet – særlig vil jeg gerne takke det seneste restaurantpersonale med Chris i spidsen. De har trods svære odds gjort et fantastisk stykke arbejde for Aalborg Golf Klub.

Jeg vil også takke alle klubbens frivillige at gøre golfklubben til et ganske særligt sted, som vi alle kan være stolte over at være medlem af.

Endelig vil jeg som formand takke bestyrelsen for at tage over i forbindelse med, at jeg havde orlov fra bestyrelsen 2. halvår 2019.

Birgitte Nymark                                                                                                                         

Bestyrelsesformand

Del det!