Klubben er karakteriseret ved at råde over faciliteter, der omfatter betydelige værdier og deraf følgende gældsforpligtelser. Derudover har klubben ansat personale inden for administration, restauration, banepleje samt trænere.

Klubben skal drives som en forening, men ud fra forretningsmæssige perspektiver.

Foreningsperspektivet omfatter vilkår for og forventninger til medlemmerne. I forhold til omverdenen handler klubben som en forretning.

Klubbens økonomi

Klubbens økonomi skal balancere over en tre- til femårs periode. En offensiv og ansvarlig økonomitankegang er en del af klubbens værdisæt, hvilket indebærer, at vi skal drive en økonomisk velfungerende klub.

Klubbens medlemmer

Det er klubbens mål at være en dynamisk klub med engagerede medlemmer, der aktivt deltager i klubbens drift.

Klubben skal bestå af både elite- og breddespillere. Som Nordjyllands førende golfklub har vi en forpligtelse til at varetage såvel elite som bredde. Klubben bør være drivkraft for elitemiljøet i Nordjylland. Det er klubbens mål, at eliten bidrager til klubbens sociale liv til gavn for helheden. Det er klubbens mål at have hold i de bedste rækker i Danmark, hovedsagligt ved hjælp af rekruttering fra egne rækker.

Talentarbejdet er en vigtig del af klubbens virke. Der skal fortsat arbejdes for, at det er attraktivt at spille juniorgolf i klubben. Det kræver en stor indsats fra klubbens trænere og forældrene til juniorerne.
Det er derfor vigtigt, at klubben gør en indsats for at etablere samarbejde med skoler og uddannelsessystemet i øvrigt.

Breddespillerne udgør den største del af klubbens medlemmer og dermed en vigtig del af klubben.
Mange er organiseret i de interne klubber, der medvirker til at skabe et godt golfmiljø. Ugedagsklubberne vil også fremover være en grundsten i klubbens miljø og bør derfor nyde fremme.

Klubmiljø

Vi vil være en moderne klub med et stort antal engagerede medlemmer.

Det er klubbens mål, at miljøet skal medvirke til at tiltrække nye medlemmer og fastholde de nuværende i klubben. Et middel hertil er udover deltagelse i ugedagsklubberne, at medlemmerne engagerer sig i frivilligt arbejde og derigennem får skabt sociale relationer.

Klubben tilstræber en åben og dialogorienteret kommunikation, således at væsentlige spørgsmål bliver lagt frem til diskussion blandt medlemmerne.

Klubbens personale

Klubben skal ansætte personale, der kan løse opgaverne i overensstemmelse med visioner og mål.l

Klubben skal sikre at protemaet kan håndtere de behov, klubbens medlemmer har.

Greenkeeperstaben skal anerkendes for den arbejde på banen. Opgaverne skal løses på en ansvarlig måde, og dialogen mellem greenkeeperne og medlemmerne skal sikre, at en gensidig forståelse opnås.

Banen skal fortsat have en meget høj standard, hvilket kræver den rigtige indsats både fra greenkeeperne og medlemmerne.

Restauranten skal fortsat drives af klubben, da den er en vigtig del af servicekonceptet overfor såvel medlemmer som gæster. Økonomien skal balancere under hensyntagen til diverse rabatordninger.

Kontorpersonalet har ansvaret for den daglige drift i klubben og er en vigtig del af klubbens service.

Faciliteter

Banen skal løbende optimeres både for så vidt angår layout og vedligeholdelse. På lang sigt betyder det, at der skal udarbejdes en plan for banens udvikling.

Klubbens bygninger skal være tidssvarende og have tilstrækkelig kapacitet. Det gælder både klubhus, maskinhus og bagrum.

Del det!