Varsling af generalforsamling

Aalborg Golf Klub afholder generalforsamling den 24. marts 2020 kl. 18.30 i klubbens lokaler, Jægersprisvej 35, 9000 Aalborg.

Ifølge klubbens vedtægter kan medlemmer stille forslag til behandling på generalforsamlingen. Forslag skal stiles til golfmanager Christian Balsby på christian.balsby@aalborggolfklub.dk og være bestyrelsen i hænde senest 1. februar 2020.

Fra klubbens vedtægter §9:
”Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts i Aalborg Kommune og indkaldes med mindst 14 dages varsel ved annoncering på klubbens hjemmeside, ved elektronisk nyhedsbrev til alle, der er tilmeldt klubbens nyhedsmails og ved opslag i klubhus. Indkaldelsen skal angive dagsordenen. Dagsordenen kan udsendes ved almindeligt brev til medlemmer (husstandsvis), som udtrykkeligt har fremsat ønske herom overfor klubben. Bilag til dagsordenen kan læses/udskrives fra klubbens hjemmeside. Trykte eksemplarer af bilagene kan afhentes i klubhuset eller fremsendes ved henvendelse til klubbens sekretariat.

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. februar og skal medtages på den af bestyrelsen udsendte dagsorden og skal gengives i deres helhed.

Stemmeret på generalforsamlingen har alle aktive medlemmer, som er nævnt i § 5 under medlemskategorierne 2, 3, 4, 5 og 9 og som ikke er i kontingentrestance. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.”

Der vil i rette tid blive udsendt en indkaldelse til generalforsamling med tilhørende dagsorden og bilag i henhold til vedtægterne.

Aalborg Golf Klub
16. januar 2020

Del det!