DRIFTSUDVALG

BEGYNDERE

Begynderudvalget har ansvaret for modtagelse og uddannelse af nye medlemmer. Udvalget fastlægger procedurer for, hvordan nye medlemmer kommer i gang og fastlægger rammer for den teoretiske og praktiske undervisning. Udvalget arrangerer begynderturneringer med det formål at lære begynderne golfspillet i praksis.

BANEN

Baneudvalget tilrettelægger den løbende udvikling af banen og sikrer at banen fremtræder spændende og udfordrende, primært for klubbens almindelige medlemmer, men også for greenfeegæster og elitespillere.

Udvalget koordinerer skiltning, afmærkning og Lokale Regler i samarbejde med Turnerings- og Regeludvalg.

Det er udvalgets opgave at informere medlemmerne om ændringer og tiltag på banen.

JUNIOR

Juniorudvalget koordinerer klubbens deltagelse i junioraktiviteter og afvikling heraf, i tæt samspil med klubbens trænerteam.

ORDENS- OG AMATØR

Ordens- og amatørudvalget er valgt af generalforsamlingen og derfor uafhængig af klubbens ledelse. Udvalget skal behandle enhver klage, der indgives til bestyrelsen eller direkte til udvalget der vedrører anvendelse af amatør-, ordens- og udelukkelsesbestemmelser, om overtrædelse af reglementer og lignende, eller om usportslig eller usømmelig adfærd.
En sag afgjort af Ordens- og amatørudvalget kan ankes til DGU’s Amatør- og ordensudvalg.

REGLER

Regeludvalget skal holde sig ájour med ændringer i golfreglerne og orientere medlemmerne herom. Udvalget skal stå til rådighed for medlemmerne ved regelspørgsmål og assistere turneringsudvalget ved regelproblemer i turneringer eller fungere som dommere. Det har også ansvar for udarbejdelse af “Midlertidige Lokale Regler” i samarbejde med bane- og turneringsudvalg og medvirke ved ájourføring af baneguiden. Endvidere skal udvalget tilrettelægge og gennemføre regelundervisning af nye medlemmer.

Udvalget sikrer sig, at banen er ratet efter Dansk Golf Unions regler. Udvalget afgør alle sager vedrørende handicap. F.eks. ændring af handicap efter skriftlig anmodning fra spillere. Suspenderer handicap ved grove overtrædelser af handicapsystemet, samt rette handicap efter skøn.

RESTAURANT

Restaurantudvalget samarbejder med klubbens restaurantchef, og udvalget koordinerer varesortiment, priser mv. med restaurantchefen.

Det er udvalgets opgave at informere medlemmerne om ændringer og tiltag i restauranten.

SPORTEN

Sportsudvalget skal fastlægge klubbens sportslige strategier med henblik på at opnå de bedst mulige resultater inden for elitegolf. Udvalget har det overordnede ansvar for samtlige sportsaktiviteter i klubben og skal ved sit virke være inspirator for elitearbejdet. Udvalget skal koordinere samspillet mellem følgende underudvalg:

  • Eliteudvalg
  • Senior- og veteranudvalg
  • Playing pro’er
  • Træner

TURNERINGER

Udvalget varetager planlægning og afvikling af sæsonens turneringsprogram.

Turneringslederen på de enkelte klubturneringer er ansvarlig for udarbejdelse af startlister, afvikling af turneringen og rapportering af resultater til sekretariatet. Endvidere skal udvalget deltage aktivt i afvikling af repræsentative turneringer, DGU-turneringer m.v. Udvalget skal ved særlige turneringer orientere pressen om afvikling og resultater.

UDVALGSMEDLEMMER

Ole Svendsen, formand
svendsenole@gmail.com

Claus Toft,
Grete Iversen, gi@stofanet.dk
Inge Tolborg, inge@tolborg.dk
Aase Munk, aaasenmunk@gmail.com
Jørn Haugaard, joern@team-haugaard.dk

Peter Pein-Lorenzen, formand:
peter.pein@aalborggk.dk

Henrik Leon Andersen
Dorthe Kristensen
Christian Beltoft-Andersen

Rune Herslund, formand, rune.herslund@gmail.com

Ole Søbye, sophus@bjergsobye.dk
Anders Mouritzen, amo@messinglamper.dk
Henrik Bruntse, henrik@bruntse.dk
Majken Lykke Larsen, majken@aalborggolfklub.dk

Bo Visby Carlsen, formand
bvc@nypost.dk

Jens Møller Søgaard, jms@home3-gvdnet.dk
Martin Birk, birkmartin@gmail.com

Hanne Thomasen, formand
mail: regeludvalg@aalborggk.dk 

Poul Erik Steinmeier, pst@vucnordjylland.dk

Søren Worsaae, soren.worsaae@aalborggk.dk

Marcus Brown, mcb@proshopaalborg.dk

Elite:

Marcus Brown, formand
mail:mcb@proshopaalborg.dk

Senior- og veteran:

Bent Aagaard Andersen
Pernille Haure
Erik Madsen

Niels Henrik Jensen, formand
nh.jensen@live.dk

Pernille Haure
Louise Alban Jensen
Anette Alban Lauritzen
Dorte Estrup
Ane Davidsen
Connie Kjærgaard
Michael Sørensen

Del det!