Vedtægter

Foreningens navn er PEN-klubben af 1995 under Aalborg Golf Klub.

Foreningens formål er golf for herrer og damer fra 65 år og opefter.

Der lægges vægt på socialt samvær og ude- og venskabsmatcher med andre klubber.

Ethvert medlem af Aalborg Golf Klub, der er fyldt 65 år, og som tilslutter foreningens formål, kan blive medlem af foreningen.

Bestyrelsen kan i særtilfælde dispensere fra alderskriteriet.

Et medlem, som ikke respekterer nærværende vedtægter eller beslutninger vedtaget af generalforsamlingen, eller som ikke har betalt kontingent, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen.

En eksklusion skal godkendes af den nærmest følgende generalforsamling.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Ordinær Generalforsamling afholdes en gang årligt ved sæsonens afslutning i oktober eller november.

Indkaldelse hertil skal ske med mindst 4 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når mindst 10 medlemmer skriftligt fremsætter begæring herom til formanden, eller når bestyrelsen finder anledning hertil. Indkaldelse

hertil sker på samme måde som ved ordinær generalforsamling

 

Forslag skal være formanden i hænde senest 2 uger, før generalforsamlingen.

Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindeligt stemmeflertal. Ingen kan som fuldmægtig repræsentere mere mere end et medlem.

Over det på generalforsamlingen passerede skrives et referat, der skriftligt sendes ud til medlemmerne.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indholde følgende punkter:

   1. Valg af dirigent
   2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
   3. Revideret regnskab forelægges til godkendelse
   4. Indkomne forslag
   5. Valg af bestyrelse, herunder 2 suppleanter. Bestyrelsen konstituerer sig på et efterfølgende møde.
   6. Valg af revisor
   7. Fastsættelse af kontingent
   8. Eventuelt.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, de 3 vælges på ulige år, de 2 på lige år. Genvalg kan ske.

Suppleanterne vælges for et år ad gangen. Genvalg kan ske.

På generalforsamlingen vælges for et år ad gangen en revisor. Genvalg kan ske.

Foreningen forpligtes ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden.

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med foreningens formue.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse.

Regnskabsåret er fra 1. oktober til 30. september.

Revision finder sted mindst en gang årligt efter regnskabsårets afslutning.

Ændringer af nærværende vedtægter kræver, at 2/3 af foreningens medlemmer stemmer herfor.

Således vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 26. november 2001 med ændring vedtaget på generalforsamlingen den 25. november 2002 og generalforsamlingen den 31. oktober 2003.

Signeret

Erik Mersby, dirigent