1. Vision og målsætning.

Det er Aalborg Golf Klubs vision at ligge i toppen af dansk elitegolf. Aalborg Golf Klub vil bestræbe sig på at skabe de bedst mulige rammer såvel menneskeligt som økonomisk til understøttelse af klubbens elite- og juniorafdeling. Klubbens juniorafdeling skal fungere som fødekæde til eliten.

Aalborg Golf Klubs målsætning er til stadighed at deltage med hold i DGU’s Danmarksturnering.

Aalborg Golf Klub beslutter efter indstilling fra et Eliteudvalg de turneringer, der et givet år er såvel spillere, økonomi og banemæssige muligheder for at gennemføre.

Derudover er det målet at udvikle elitespillere såvel gennem en målrettet træningsindsats som ved deltagelse i individuelle turneringer.

2. Eliteudvalget og dets opgaver.

Til gennemførelsen af målsætningen nedsætter bestyrelsen et Eliteudvalg.
Bestyrelsen udpeger en formand, der sammen med forretningsfører, træner samt en holdkaptajn udgør udvalget.

Vision

Udvalget har et ansvar for at der igangsættes og til stadighed foregår en drøftelse af visioner og målsætninger vedrørende udvalgets område og udvikling flere år frem, samt ikke mindst at konkrete handleplaner i forhold hertil for det kommende år fremlægges for bestyrelsen ved budgetdrøftelserne.

Økonomi

Udvalget har ansvaret vedrørende forslag til kommende års budget.

Udgiftsbudgettet baseres såvel på økonomisk støtte til prioriterede turneringshold som prioriteret støtte til elitespillere, der opfylder betingelserne i Elitekonceptet.

Den besluttede holdstøtte har dog 1. prioritet for gennemførelse, hvilket kan bevirke, at støtte til deltagelse i individuelle turneringer må vige, såfremt udgifter hertil ikke kan holdes indenfor årets budgetramme.
Formand har budgetansvaret og er tildelt beføjelser til overholdelse heraf.

Profilering

Udvalget skal søge at sikre at alle turneringsspillere får stillet holddragt til rådighed.

Udvalget skal sikre, at medlemmer gennem hjemmesiden løbende holdes orienteret om resultater og aktiviteter af betydning for udvalgets område.

Turneringsafvikling

Udvalget skal sikre, at de tilmeldte holds hjemmekampe skemasættes i klubbens turneringsprogram samt at sponsordage, der kræver disposition over banen eller drivingrange, planlægges i god tid.

Dette foregår i samarbejde med Turneringsudvalget og Træneren.

Turneringer afvikles i regi af turneringsudvalget.

3. Hold tilmeldt DGU’s Danmarksturnering.

Eliteudvalget tilmelder i overensstemmelse med bestyrelsens beslutning hold til deltagelse i DGU’s Danmarksturnering.

I AaGK udgør Eliteholdene, Nykredit Elitedivisionen, Herre 2. division samt Damehold i Danmarkserien. Øvrige hold består af andre tilmeldte hold i Danmarksserien og Seniorer 1. eller 2. Division.

Eliteholdene

Holdene består af en bruttotrup, som udpeges af Eliteudvalget.
I bruttotruppen bør kun optages spillere, som ønsker at spille alle kampe på klubbens hold.
Sygdom og andre tvingende omstændigheder er naturligvis en gyldig grund til afbud, men det er ikke gyldig grund, hvis en spiller vælger at spille en individuel turnering i stedet for at spille på holdet. Der kan forekomme situationer, hvor spilleren efter aftale med Eliteudvalget kan deltage i en individuel turnering. Hvis en spiller blot en gang bryder ovennævnte regel, kan Eliteudvalget vælge at udelukke den pågældende fra bruttotruppen i resten af sæsonen.

Hvert hold skal have udpeget en holdkaptajn, der refererer til Eliteudvalget. Holdkaptajnen og træneren sikrer, at holdet til enhver tid stiller det stærkeste hold til turneringsafvikling.

Et hold kan medtage en holdleder til at tage sig af det praktiske under turneringsafvikling m.m.
Eliteholdene kan få tilskud til udgifter forbundet med deltagelsen i.o.m. budgetgrundlaget.
Kaptajn/holdleder skal overholde de økonomiske rammer og tidsfrister i forbindelse med rejseudlæg jf. de udstukne regler for afregning og aflevering af bilag.

Et medlem af bruttotruppen for elitehold modtager træning og anden støtte i sin udvikling som holdspiller og individuel spiller i overensstemmelse med Elitekonceptet.

Øvrige hold

Eliteudvalget har tillige det overordnede ansvar for Danmarksturneringshold, der ikke er defineret som Elitehold. Det drejer sig i første række om Seniorhold.

For disse holds vedkommende udpeges bruttotruppen efter retningslinier aftalt mellem formand, træner og holdkaptajnen.

Som hovedregel afholder holdene selv udgifterne forbundet med deltagelse i turneringerne. I det tilfælde, at Seniorholdet spiller i 1. division og har lange rejseafstande, vil nogle rejseudgifter kunne dækkes.

Spillernes forpligtigelser:

 • Spilleren skal repræsentere klubben på værdig vis såvel indenfor som udenfor banen.
 • Spilleren skal i alle turneringer stille op i den af klubben evt. med sponsor valgte holddragt.
 • Spilleren skal være parat til at gøre en personlig indsats overfor en evt. sponsor af klubdragten.
 • Spilleren skal en gang om året deltage i frivilligt arbejde, i en fælles turnering med klubbens handicapspillere, juniorspillere eller deltage i en kaninmatch som handicapspiller.
 • Spilleren skal kunne stå til rådighed ved sponsorarrangementer i klubben.
 • Det skal være en selvfølge, at spille med i klubmesterskaberne.

4. Individuelle turneringer.

Spillere i bruttotruppen kan gennem sekretariatet tilmelde sig DGU’s Danmarksmesterskaber, Ranglisteturneringer m.m., såfremt han/hun er kvalificeret hertil. Spilleren får tilskud til udgifter forbundet med deltagelsen i.o.m. elitekonceptet.

5. Elitekonceptet

Der vil på baggrund af spillernes alder, køn, ambitioner og potentiale blive stillet krav til den enkelte spiller. Klubbens tilbud til den enkelte elitespiller vil afhænge af de økonomiske forudsætninger samt eksempelvis træningsindsats, talent og tilknytning til klubben.

De enkelte spilleres potentiale samt udviklingsmuligheder beskrives af klubbens træner på baggrund af spillerens personlige målsætning for sæsonen. Træneren udarbejder i samarbejde med spilleren en spillerprofil, der afleveres til Eliteudvalget i begyndelsen af året.

Et særligt juniortalent kan af Eliteudvalget besluttes optaget i voksenelitetruppen efter nærmere aftale mellem træner og juniorleder, junioren og dennes forældre. Junioren bør fortsat deltage i individuelle junioreliteturneringer, men kan også deltage i vokseneliteturneringer.

5.1 Elitespillerens rettigheder.

En elitespiller vil under forudsætning af tilstrækkelige økonomiske midler få tilbudt:

 • En ugentlig træningssamling, der fastlægges ved sæsonstarten.
 • Individuel træning i begrænset omfang – fx et akut problem.
 • Vintertræning.
 • Frie træningsbolde til træning og opvarmning i forbindelse med turneringer.
 • Træningslejr og træningssamlinger med delvis økonomisk støtte.
 • Deltagelse i holdturneringer.
 • Deltagelse i individuelle turneringer.
 • Relevante kurser fx regelkursus.

5.2 Elitespillerens forpligtelser.

 • Melde afbud til træning.
 • Deltage i spillermøder indkaldt af Eliteudvalg eller træner.
 • Udarbejde en personlig handleplan for næste sæson.
 • Tilmelde sig turneringer gennem sekretariatet.
 • Foretage reservation af overnatninger gennem sekretariat.
 • Overholde de økonomiske rammer og tidsfrister i forbindelse med rejseudlæg jfr. regler for afregning og aflevering af bilag.
 • Repræsentere klubben på værdig vis såvel inden som udenfor banen.
 • Benytte det af klubben valgte tøj ved turneringer.
 • Være parat til en personlig indsats med frivilligt arbejde.
 • Deltage i klubmesterskaber.

Del det!