Sæsonen 2017 føltes som sommeren, der aldrig kom. Alligevel blev det et godt år i Aalborg Golf Klub, hvor mange ting lykkedes og ganske få ikke gjorde.

En del af året blev brugt på at gennemgå og tilpasse organisationsplan og kommissorier for udvalg. Dette arbejde fulgte i kølvandet på bestyrelsens beslutning om at styrke medlemsdemokratiet og samtidig hæve vores serviceniveau overfor såvel medlemmer som gæster og sponsorer. Der er nu fundet en model, som vi mener kan tilgodese disse ønsker. Sideløbende hermed har vi udarbejdet en kommunikationspolitik, der skal sikre en god og ordentlig tone til fordel for et godt socialt miljø i klubben.

I forlængelse af beslutningen om at hæve serviceniveauet, blev det, med Rasmus’ afgang fra klubben i marts 2018, besluttet at tilføre ekstra ressourcer til sekretariatet.

Det er derudover vores målsætning at øge antallet af frivillige i de kommende år. Det er ikke tanken, at frivillige skal erstatte ansatte. Flere frivillige skal i stedet være med til at højne det sociale liv i klubben, så alle føler sig godt tilpas, bliver i klubben og endnu flere får lyst til at deltage i klubbens aktiviteter.

To af årets sociale højdepunkter er frivilligdagen og julebanko. Begge arrangementer er blevet tilløbsstykker, og der skal sendes en stor tak til Dorthe for afvikling af frivilligdagen og til Majken og Rasmus for afvikling af julebanko.

Vores fokus på at tilgodese klubbens medlemmer har medført beslutninger om at takke nej til deltagelse i de fritspilsordninger, der er etableret i flere klubber omkring os. Når vi har valgt at holde os udenfor disse aftaler, er det fordi bestyrelsen har vurderet, at ulemperne ved at indgå i sådan et samarbejde vil blive større end fordelene. Vi har i det seneste år arbejdet intenst på at optimere tidsbestillingen, så vi udnytter vores baneressourcer bedst muligt. Derfor har vi ikke kunnet forsvare at åbne mulighed for næsten gratis spil for andre klubbers medlemmer, selvom nogle af vore egne medlemmer vil mene, at det kunne være rart med flere baner at vælge imellem.

Der var også udfordringer i 2017. I løbet af året oplevede bestyrelsen en række tillidsbrud fra chefgreenkeeperens side, og da det sidst på året stod klart, at det psykiske arbejdsmiljø i greenkeeperstaben var meget dårligt, valgte vi i januar 2018 at stoppe samarbejdet med chefgreenkeeper Jørgen Larsen. Dette har ikke ændret på, at vi stadig har en flot bane med potentiale til at blive endnu bedre.

I 2017 opførte vi en længe ventet maskinhal til opbevaring af de maskiner, der ellers stod ude om vinteren. De kan nu komme under tag, så vi undgår, at de ruster op.Sideløbende med maskinhuset lavede vi en tilbygning på caddierummet for at nedbringe den lange venteliste, der er på skabe til opbevaring af golfudstyr.

Dette års generalforsamling vil vise, om vi til næste vinter skal have opført indendørs trænings-center.

Bestyrelsen vil gerne rette en tak for året, der er gået, til alle de frivillige, der donerer tid og arbejdskraft til klubben, til de ansatte, der hver dag forsøger at gøre en forskel for klubbens medlemmer, gæster og sponsorer, samt ikke mindst til klubbens sponsorer, der med deres støtte til klubben er med til at højne niveauet i Aalborg Golf Klub.

Frivillighedsarbejdet

Igen i 2017 har der været leveret et stort og værdifuldt arbejde af en kreds af medlemmerne.

Mange opgaver blev og bliver løst i al ubemærkethed ugen igennem. Målet med dette er at få klubben til at præsentere sig på den bedst mulige måde. Det er i høj grad lykkedes i det seneste år. Arbejdet i og rundt om klubhuset gør bestemt et indtryk i forhold til det første indtryk, man får som bruger og ikke mindst som gæst i Aalborg Golf Klub.

Udearealerne er blevet plejet i samspil med greenkeeperne, og det har betydet at de fremstår på en anden måde.

Det frivillige arbejde har nu eksisteret i en årrække. Det har været og vil stadig være en styrkelse af klubben som forening. Det har skabt en ganske anderledes forpligtelse hos en kreds af medlemmer. Det betyder at dagsordenen og dialogen i klubben har fået en anden, tiltrængt dimension. Sammenhængskraften er blevet styrket og det er vigtigt for foreningen Aalborg Golf Klub.

Det frivillige arbejde er blevet en del af klubbens DNA. Denne udvikling kan kun gøre klubben bedre rustet til de udfordringer, der ligger foran.

Alle, der har lagt timer i arbejdet i 2017 skal have en stor tak for deres indsats. Det gælder alle funktioner fra hække, tovholdere til obersten, Thorkild Jørgensen, samt de frivillige, der får hverdagen til at glide i forhold til turneringer, begyndere mv., og får enderne til at nå sammen.

Det er vigtigt for klubben, at vi alle er opmærksomme på de frivilliges arbejde og bakker op om det. Den mest givende anerkendelse vil i 2018 være at flere tager del i opgaverne, fordi det giver værdi for fællesskabet, og den enkelte får et anderledes forpligtende forhold til klubben.

I det nye år vil konceptet naturligvis blive justeret, og der arbejdes på at få yderligere fokus på arbejdet og udbrede det til en større skare af klubbens medlemmer. Her er hele paletten i spil. Vi ønsker at flere medlemmer kan og vil bidrage i 2018.

Afslutningsvis skal det fastslås, at målet med arbejdet alene er kvalitetsløft til gavn for helheden.

Banen

I 2017 skulle vi have afsluttet det arbejde vi påbegyndte i 2016 med en udviklingsplan for banen. Så langt kom vi desværre ikke. Samarbejdet i baneudvalget gik i hårdknude, og der blev nedsat et nyt midlertidigt baneudvalg. Efter bestyrelsens færdiggørelse af en ny organisationsplan og nye kommissorier for udvalg, er et permanent baneudvalg blevet nedsat, og arbejdet med udviklings-planen vil fortsætte i 2018.

I 2017 gennemførte vi et større dræningsarbejde på de mest udsatte steder på banen. At arbejdet har båret frugt fik vi rig lejlighed til at teste, da sommer og efterår var usædvanligt vådt. Klubber omkring os lukkede banerne, da åer og bække gik over deres breder, mens vi i Aalborg til stadighed havde mindst 18 spilbare huller. Vi regner med at vi i 2017 har oplevet 80% effektivitet i de nye dræn, der skal have et par år på bagen, før vi får 100% udbytte af dem.

Det våde, men samtidig lune år, betød kraftig vækst og dermed mange timer brugt på klipning alene. I sammenhæng med de nye dræn har de seneste års plejestrategi med luftning, topdressing og eftersåning mv. måske nok været irriterende for den enkelte spiller, men har også været en medvirkende årsag til at banen klarede sig så godt igennem den våde sæson.

Vi iværksatte i løbet af året tiltag, der på sigt skal give ensartede greensomgivelser, så man undgår gener ved at ligge nær en tue af rajgræs. Tuerne opstår fordi de forskellige græstyper, der vokser i områderne, ikke vokser i samme hastighed. Dette arbejde forventes videreført i de kommende år.

I forlængelse af det ekstreme vejr vi oplever i disse år, blev det besluttet at lynsikre de shelters vi har på banen. For at sikre korrekt udførelse blev blandt andre Dansk Golf Union taget med på råd, og der er nu sat lynsikring på alle 3 shelters samt på toiletbygningen på banen.

Bestyrelsen besluttede desuden, at teestedsmarkeringerne skal skiftes, så de fremadrettet har numre i stedet for farver. Begrundelsen herfor er, at alle spillere frit kan vælge det teested, der passer bedst til handicap, vejr og vind temperament, dagsform mv. og dermed sikrer den bedst mulige golfoplevelse.

Restauranten

2017 var 4. år, hvor restauranten blev drevet af klubben selv med ansatte medarbejdere, som efter et skift i staben i starten af sæsonen har været Sune, Emil, Christian og Oliver og godt suppleret med flere løst ansatte hjælpere. Både de faste og assistancerne har løftet opgaven fantastisk også i 2017.

I starten af året blev vores barområde renoveret, og vi synes, det har fået et fantastisk løft . Det er blevet mere indbydende og bestemt også bedre at arbejde i for de ansatte.

Der har gennem året været et fortsat fokus på fastholdelse af kvaliteten, og der har været forsøgt flere forskellige ting. Som alle har kunnet se, er menukortet nu på tavler overfor baren. Efter lidt tilvænning er det vores opfattelse, at det fungerer rigtig godt, og især giver det en stor fleksibilitet og mulighed for at tilpasse udbuddet efter dagen og vejret.

Vi har i 2017 haft øget fokus på servicering af medlemmerne og dermed skruet lidt ned for selskabsarrangementer i sæsonen. Sammenholdt med det dårlige vejr, har det desværre betydet et fald i omsætningen og dermed et dårligt  resultat for 2017.

I 2018 fortsætter vi det gode arbejde. Vi har gennem vinteren haft stor succes med husmandskost, og det vil vi nok fortsætte med ind i sæsonen. Så må vi se, om interessen fortsætter. Derudover vil vi fortsætte med at justere og tilrette udbuddet efter medlemmernes ønsker og behov, så vi fortsat kan have et godt klubliv og en velbesøgt restaurant.

Sporten

Sporten i Aalborg Golf Klub opnåede igen et meget flot resultat i 2017.

De to unge elitedivisionshold viste flaget i denne sæson. Som et resultat af et målrettet arbejde og god fokus blev det til to finalepladser ved slutspillet i Horsens. Det var meget tæt på, at damerne havde fuldendt arbejdet. Til sidst måtte de bøje sig efter en tæt finale, der blev afgjort i omspil.

Holdet bestod af Julie Carslund Kristensen, Julie Daugård, Daisy Nielsen, Lise Berendt, Camilla Tange Lund Nielsen, Anne Hedegaard og Majken Lykke Larsen.

Herrerne tabte finalen til Søllerød. Holdet bestod af Allan Høgh, Jan Høgh, Jonas Laursen, Mikkel Rosenkjær, Kristian Carslund Kristensen, Kasper Estrup og Hamish Brown.

For den unge elite har det været et godt år. Der har fortsat været en meget positiv udvikling i træningskulturen, og den enkelte spiller med daglig gang i klubben har bidraget væsentligt hertil. Derfor er der god grund til at have forventninger til den kommende sæson. Med en stærk kultur er mulighederne absolut tilstede for et yderligere sportsligt løft.

Vi har mange unge talenter, der under kyndig vejledning vil kunne nå endnu videre.

Herreholdet i 3.division og 5.division forblev i deres respektive rækker og damerne i 3.division.

Vores hold i senior- og veterandivisionerne var desværre ikke repræsenteret ved DM-slutspillet i 2017. Seniorerne spiller fortsat i den bedste række i 2018, mens Veteranerne desværre må en tur i 2. division.

Sporten i Aalborg Golf Klub er en meget vigtig del af klubbens DNA. Den er med til at definere klubben og især et element, der differentierer os fra de øvrige klubber i området. Derved tilbyder vi et unikt tilbud til de mange unge, der vælger Aalborg som deres uddannelsesby.

Der er meget fokus på at skabe en stærk kultur i træningsarbejdet. Mange bidrager til at løfte klubbens sportslige dimension op på et endnu højere plan. Den strategi trænerteamet har valgt giver pote. Det er spændende at følge og giver helt klart klubben værdi, som det den er: en golfklub.

Juniorer

Klubben har ca. 100 juniorer, hvilket gør at vi har en ganske forholdsvis stor juniorafdeling i forhold til mange klubber. Det er vi rigtigt glade for og de giver et frisk pust i klubben.

Der har igennem året været stor aktivitet, helt fra dem der forberedes på at få banetilladelse og til dem der deltager i turneringer. Majken er som træner det store samlingspunkt. Hun har ydet en fantastisk indsats og er meget vellidt blandt alle de unge. Majken formår at spænde vidt og kunne træne dem, hvor det stadig mest er leg, til dem der deltager i turneringerne, ligesom hun gennem året har kunne tildele banetilladelse til nogle spillere, som nu har adgang til ”det forjættede land”. Behovene er forskellige og aldersspændet er stort, men rummes af Majken. Så en stor opbakning til Majkens arbejde fra bestyrelsen.

Vi har i 2017 valgt ikke at have en ”Børneuge” som ellers planlægges af DGU. Det har været vores vurdering, at vi med nuværende set-up ikke har kunnet rumme flere nye juniorer og det giver ikke mening at rekruttere nye og så ikke kunne tilbyde ordentlig træning, mv. Vi vil i 2018 i ungdomsudvalget genoverveje om vi skal deltage, eventuelt ved at forældre eller andre juniorer i højere grad bliver delagtiggjort i træningen og der derved frigives ressourcer til Majken.

Nogle af de dygtige juniorer er blevet tilknyttet eliten og har dermed bevæget sig lidt væk fra juniorafdelingen. Det er naturligt, at juniorafdelingen både er fødekæde til eliten, men også til almindelige medlemmer som har gode oplevelser med golf.

Sportsligt har året også budt på fine resultater. Bedste resultat var i den 9-hullers kredsturnering, hvor vi fortsatte ”traditionen” fra forrige år og vandt kredsen. Det er en god sejr, der giver vinderne adgang til ”Stjernegolf” i Himmerland, hvor de små skal være caddier for de kendte. Det er en god dag, som de kan huske! Også 18-hullers holdet gjorde det godt, men måtte nøjes med en samlet anden plads. Derudover var der en junior fra AaGK der efter klubmesterskabet for årgangen, vandt landsdelsfinalen i DGU’s uofficielle danmarksmesterskab og kvalificerede sig til landsfinalen i Odense som repræsentant fra Nordjylland. Her måtte han dog se sig fortrængt fra medaljepladserne. Så et godt sportsligt år, som vi gerne vil gentage i 2018.

Der er et meget velfungerende ungdomsudvalg, som sammen med Majken planlægger sæsonen og aktiviteter. Det gælder såvel de løbende turneringsafviklinger, både hjemme og ude samt planlægning af den årlige ”Summer-camp” samt sæsonafslutningsturen. Summercampen er i Aalborg og afslutningsturen gik i år til Brønderslev. I begge aktiviteter deltog mere end 40 børn på vidt forskellige niveauer. Det er gode sociale oplevelser, der bringer ungdomsafdelingen tættere sammen på tværs af alder og golf-niveau.

Turneringer

Turneringsudvalget har igennem 2017 været med til at afholde 12 turneringsdage. Alle spillere mødte op til de udfordringer, de hver især havde i deres række, og havde på turneringsdagen store forventninger til deres formåen, hvilket vi i turneringsudvalget mærkede, når spillerne mødte op for at få udleveret scorekort. Det var ikke altid, at glæden var bibeholdt, når scorekortet blev afleveret efter endt runde. Vores interne turneringer er alle forløbet fint. Dog har enkelte af disse turneringer ikke så mange tilmeldinger som man kunne håbe, og der skal herfra lyde en opfordring til at bakke op om de turneringer, der bliver planlagt og afholdt, da disse turneringer bliver afholdt for medlemmernes skyld.

Til Aalborg dagene havde vi sammen med vores Golfmanager aftalt, at vi skulle være mange frivillige, da vi i 2016 ikke levede helt op til de forventninger som vores gæster og egne spillere havde til afviklingen. Der var god opbakning fra medlemmerne, hvilket gjorde at mange spillere roste klubben for en rigtig god afvikling. Der skal herfra lyde en stor tak for denne opbakning, og vi håber at opbakningen til dette arrangement fortsætter i 2018.

Vedrørende klubmesterskaberne i september måned, har turneringsudvalget valgt at indstille til bestyrelsen at droppe klubmesterskaberne i hulspil, da dette i 2017 var meget tidskrævende for turneringsledelsen og generende for klubbens øvrige medlemmer. Der vil derfor i 2018 udelukkende blive afholdt klubmesterskaber i slagspil.

Igen skal der lyde en opfordring til alle medlemmer om at tilmelde sig til de turneringer som bliver afholdt i Aalborg Golf Klub, udover dette skal der også lyde en opfordring til jer der har lyst til at hjælpe til i turneringsudvalget, så har vi altid brug for medlemmer til afvikling af turneringerne.

Begynderne

Fordelt på 2 hold samt individuelle forløb startede 52 nye i kaninklubben i løbet af året 2017. Derudover var der fra tidligere år 13, så i alt 65 mødte op i årets løb.

Allerede før den officielle sæsonstart påbegyndtes oplæringen af de nye golfspillere. Teori og slagtræning førte videre til spil på 9-hulssløjfen hver onsdag fra kl. 17. Langt de fleste nåede at gennemføre ”uddannelsen”, der er dog nogle få, der startede så sent på året, at de ikke nåede at blive færdige. En del af disse vil vi gerne se igen i 2018.