I disse dage vertikalskæres, eftersås og topdresses fairways.

Vertikalskæring er en nødvendighed for at opretholde gode vækstvilkår for græsset og dermed en god spillekvalitet. Vertikalskæringen tynder ud i græsset og sørger for at fjerne en del af det døde plantemateriale, der ligger i bunden af græsset. Hvis vi ikke vertikalskar, ville der ophobes en stor mængde dødt plantemateriale (filt) i bunden af græsset, der ville lukke for tilgangen af ilt, vand og næring til græssets rødder. Derved igangsættes en degenereringsproces, hvor græsset bliver mere og mere svagt og ikke har den vækstkraft, tæthed, sygdomsresistens og det grønne udseende græsset har i dag.

I øjeblikket er vi inde i en periode med en stor vækstkraft i græsset. Det betyder at græsmængden og tætheden er meget stor, hvilket medfører en del afklip. Endvidere betyder den kraftige vækst, at der i øjeblikket ophobes store mængder filt i bunden, hvis vi ikke får ”tyndet” ud og stresset græsset.
Hvis vi venter til senere på året, vil vi ikke få den ønskede effekt af indgrebet, da det er nu at filten ophobes.

Hver fairway tager lang tid at vertikalskære, og derfor lukker greenkeeperne det hul, de arbejder på. Vi skal derfor bede jer om at undlade at spille dette hul og gå videre til det næste.

Tak!