Aalborg Golf Klub
HAR BRUG FOR DIN HJÆLP

Vi har alle et ønske om, at klubhus og bane fremstår bedst muligt og de ansatte gør hvad de kan for at opfylde dette. Desværre er ressourcerne i klubben ikke uanede, og derfor har vi brug for din hjælp. Der er forskellige opgaver i klubben, og alle kan deltage…

Har du lyst og tid til at bidrage med en hovedrengøring i klubhuset eller renholdelse af stier, rensning af tagrender eller maling af bygninger hører vi gerne fra dig. Opgaverne er inddelt i områder, og der vil være en tovholder for hvert område, der står for organisering af opgaverne. Klubben stiller de nødvendige redskaber til rådighed og kvitterer med lidt let at spise og drikke efter udført opgave. I september inviteres du med til klubbens arrangement for frivillig arbejdskraft, og du får en lækker FootJoy polo som tak for hjælpen.

Tilmeld dig indenfor dit favoritområde nedenfor eller kontakt sekretariatet, hvis du vil stille din hjælp til rådighed. Hvis du vil læse mere om hver enkelt område inden du bestemmer dig, kan du læse mere herunder.

VIL DU VÆRE MED?

Det frivillige arbejde er grundstenen i foreningslivet i Danmark. Den fortsatte medlemsfremgang i Aalborg Golf Klub samt den positive udvikling på banen og i klubben hænger i høj grad sammen med, at nogle medlemmer har doneret deres tid og arbejdskraft til klubben.
Vi har behov for frivillige af enhver art. Omfanget varierer både i selve opgaverne men i høj grad også af, hvor meget tid, du har mulighed for at byde ind med. Opgaverne kan som udgangspunkt udføres af alle, men vi sørger naturligvis for oplæring, såfremt det skulle være nødvendigt.

For at høre mere kan du kontakte udvalgsformanden for det enkelte udvalg eller sekretariatet i klubben

KLUBUDVALG

DRIFTSUDVALG

BEGYNDERE

Begynderudvalget har ansvaret for modtagelse og uddannelse af nye medlemmer. Udvalget fastlægger procedurer for, hvordan nye medlemmer kommer i gang og fastlægger rammer for den teoretiske og praktiske undervisning. Udvalget arrangerer begynderturneringer med det formål at lære begynderne golfspillet i praksis.

BANEN

Baneudvalget samarbejder med green keeperen om banens pleje.

Udvalget koordinerer skiltning, afmærkning og Lokale Regler i samarbejde med Turnerings- og Regeludvalg.

Baneudvalget samarbejder om og fører tilsyn med klubbens banebudget.

Det er udvalgets opgave at informere medlemmerne om ændringer og tiltag på banen.

HANDICAP

Handicapudvalget fungerer som den i EGA Handicapsystemet nævnte Handicapkomité, og har dermed ansvaret for, at de rettigheder og pligter, der jf. handicapsystemet påhviler klubben, bliver efterlevet. Udvalget står til rådighed for medlemmerne i tvivlsspørgsmål vedrørende handicapsystemet samt assisterer turneringsudvalget ved handicapproblemer i forbindelse med turneringsafvikling. Udvalget følger med i eventuelle ændringer i handicapsystemet og dets administration. Medens sekretariatet står for den daglige handicapregulering har udvalget ansvaret for at EGA-handicap systemet følges

KOMMUNIKATION

Udvalgets opgave er at formidle informationer om klubbens virke til medlemmer og eksterne interessegrupper. Udvalget skal endvidere være oplysende ved formidling af golfrelevante informationer, igangsætte og formidle debatter blandt medlemmerne, medvirke til udarbejdelse og ájourføring af baneguiden og en velkomstfolder til nye medlemmer.

ORDENS- OG AMATØR

Ordens- og amatørudvalget er valgt af generalforsamlingen og derfor uafhængig af klubbens ledelse. Udvalget skal behandle enhver klage, der indgives til bestyrelsen eller direkte til udvalget der vedrører anvendelse af amatør-, ordens- og udelukkelsesbestemmelser, om overtrædelse af reglementer og lignende, eller om usportslig eller usømmelig adfærd.
En sag afgjort af Ordens- og amatørudvalget kan ankes til DGU’s Amatør- og ordensudvalg.

REGLER

Regeludvalget skal holde sig ájour med ændringer i golfreglerne og orientere medlemmerne herom. Udvalget skal stå til rådighed for medlemmerne ved regelspørgsmål og assistere turneringsudvalget ved regelproblemer i turneringer eller fungere som dommere. Det har også ansvar for udarbejdelse af “Midlertidige Lokale Regler” i samarbejde med bane- og turneringsudvalg og medvirke ved ájourføring af baneguiden. Endvidere skal udvalget tilrettelægge og gennemføre regelundervisning af nye medlemmer.

SPONSORER

Sponsor- og Markedsføringsudvalget indgår sponsoraftaler med virksomheder, forretninger m.fl. Udvalget indgår endvidere sponsoraftaler for klubturneringer i samarbejde med turneringsudvalget. Desuden afholder udvalget kontaktskabende arrangementer med sponsorer og potentielle sponsorer.

SPORTEN

Sportsudvalget skal fastlægge klubbens sportslige strategier med henblik på at opnå de bedst mulige resultater inden for elitegolf. Udvalget har det overordnede ansvar for samtlige sportsaktiviteter i klubben og skal ved sit virke være inspirator for elitearbejdet Udvalget skal koordinere samspillet mellem følgende underudvalg:

  • Juniorudvalg
  • Eliteudvalg
  • Senior- og veteranudvalg
  • Playing pro’er
  • Træner

TURNERINGER

Udvalget varetager planlægning og afvikling af sæsonens turneringsprogram.

Turneringslederen på de enkelte klubturneringer er ansvarlig for udarbejdelse af startlister, afvikling af turneringen og rapportering af resultater til sekretariatet. Endvidere skal udvalget deltage aktivt i afvikling af repræsentative turneringer, DGU-turneringer m.v. Udvalget skal ved særlige turneringer orientere pressen om afvikling og resultater.

ØKONOMI OG FORRETNING

Udvalget udarbejder retningslinier for budgetlægning, klubbens langsigtede økonomiske mål, finansiering af investeringer og den daglige drift. Herunder forestår udvalget budgetlægning, budgetopfølgning og budgetkontrol. Udvalget udarbejder forslag til indskud, kontingenter, greenfee m.v. samt varetager alle væsentlige spørgsmål af økonomisk art og indstiller disse til bestyrelsens godkendelse.

UDVALGSMEDLEMMER

Annagrethe Ejerskov, ejerskov@stofanet.dk
Lisbeth Iversen
Bjørn Ejerskov
Eva Opstrup

Lisbeth Jakobsen, lbja@gvdnet.dk
Inge Merete Svendsen
Alice Rodovsky
Marco Hansen
Jytte Feiner

Niels O Jakobsen, noj@gvdnet.dk
Finn Villadsen
Per Rise
Gurli Villadsen
Keld Christensen
Arne Løkke

Claus Nejlund, vicevært@aalborggolfklub.dk
John Kirstein Jensen
Flemming Hemdorff
Per Gøllnitz
Erik Nielsen
Magnus Kortegaard

Finn Walther, fiwa@stofanet.dk
Finn Tolborg
Kirsten Walther
John Ejdrup
Ove T. Andersen
Ove Ravn
Ole Bang
Inga Schmidt
Peter Lüchow
Ib Jensen
Birger Krogsgaard
Peter Poulsen
Jørn E Hansen
Jørgen Plomgaard
Ole M Nielsen
Kjeld Hylleberg
Keld Christensen
Kurt Andersen

Lisbeth Iversen, lisbethkathrine@gmail.com
Lisbeth Jakobsen
Jens Vang Andersen
Lis Jensby
Irene Hedegaard
Karen Frederikke
Per Hedegaard
Tina Elholm

Dorthe H Jensen, dorthe@aalborggolfklub.dk
Rasmus Fihl
Thorkild Jørgensen
Hanne Jørgensen
Dinna Blome
Eva Opstrup
Lis Lundby
Tove Schultz
Søren Svendsen

UDVALGSMEDLEMMER

Dorthe H Jensen, formand
mail: dorthe@aalborggolfklub.dk

Jane Thorsen, janegthorsen@gmail.com

Ole Svendsen, formand
mail: svendsenole@gmail.com

Erik Olsen, ekolsen@email.dk
Grete Iversen, gi@stofanet.dk
Inge Merete Svendsen, metesvendsen@gmail.com
Inge Tolborg, inge@tolborg.dk
Jette Grøndahl Christensen, jettegroendahl@stofanet.dk
Johnna Møller, johnna.moller@live.dk
Poul Anders Hansen, oldfux.hansen@email.dk
Torben Thomsen, toesen@privat.dk
Aase Munk, am@drlund-gym.dk

Peter Bols, formand
mail: pbt@produktionsskolen.dk

Dorthe H Jensen, dorthe@aalborggolfklub.dk
Jørgen Larsen,
Marcus Brown, mcb@marcusbrown.dk
Martin Birk, birkmartin@gmail.com
Niels O Jakobsen, noj@gvdnet.dk

Carsten Mortensen, formand
stanley@aalborg.dk

Dorthe H Jensen, dorthe@aalborggolfklub.dk
Rasmus H Fihl, rasmus@aalborggolfklub.dk

Bo Visby Carlsen, formand
mail: bvc@vingaardshus.dk

Erik Møller Nielsen, emn@procesadvokaten.dk
Martin Birk, birkmartin@gmail.com

Birgitte Nymark, formand
mail: birgitte.nymark@gmail.com

Erik Møller Nielsen, emn@procesadvokaten.dk
Henrik Vestergaard, henrikaabel@gmail.com
Poul Erik Steinmeier, pst@vucnordjylland.dk

Tonny Bak, formand
mail: tonnybak@stofanet.dk

Dorthe H Jensen, dorthe@aalborggolfklub.dk
Rasmus H Fihl, rasmus@aalborggolfklub.dk

Jens Peter Sørensen, formand
mail: js@drlund-gym.dk

Dorthe H Jensen, dorthe@aalborggolfklub.dk
Marcus Brown, mcb@marcusbrown.dk
Lars Lund Mortensen, junior@aalborggolfklub.dk
Jørn Hougaard, jorn.hougaard@stofanet.dk

Juniorudvalg:

Lars Lund Mortensen, formand
mail: junior@aalborggolfklub.dk

Majken L Larsen, majken@aalborggolfklub.dk
Marcus Brown, mcb@marcusbrown.dk
Rasmus H Fihl, rasmus@aalborggolfklub.dk

Elite:

Marcus Brown, formand
mail: mcb@marcusbrown.dk

Dorthe H Jensen, dorthe@aalborggolfklub.dk

Senior- og veteran:

Jørn Hougaard, formand
jorn.hougaard@stofanet.dk

Bent Aagaard Andersen, bent@bgroupdenmark.com

Søren Svendsen, formand
mail: turnering@aalborggolfklub.dk

Anne Marie Sørensen, amp@gvdnet.dk
Henrik Vestergaard, henrikaabel@gmail.com
Knud Purup, kpurup@hotmail.dk
Lisbeth Iversen, lisbethkathrine@gmail.com

Finn Steen Christensen, formand
mail: golfbox@finnsteen.dk

Birgitte Nymark, birgitte.nymark@gmail.com
Dorthe H Jensen, dorthe@aalborggolfkub.dk
Ole Svendsen, svendsenole@gmail.com
Rasmus H Fihl, rasmus@aalborggolfklub.dk