DRIFTSUDVALG

HANDICAP

Handicapudvalget fungerer som den i EGA Handicapsystemet nævnte Handicapkomité, og har dermed ansvaret for, at de rettigheder og pligter, der jf. handicapsystemet påhviler klubben, bliver efterlevet. Udvalget står til rådighed for medlemmerne i tvivlsspørgsmål vedrørende handicapsystemet samt assisterer turneringsudvalget ved handicapproblemer i forbindelse med turneringsafvikling. Udvalget følger med i eventuelle ændringer i handicapsystemet og dets administration. Medens sekretariatet står for den daglige handicapregulering har udvalget ansvaret for at EGA-handicap systemet følges

BEGYNDERE

Begynderudvalget har ansvaret for modtagelse og uddannelse af nye medlemmer. Udvalget fastlægger procedurer for, hvordan nye medlemmer kommer i gang og fastlægger rammer for den teoretiske og praktiske undervisning. Udvalget arrangerer begynderturneringer med det formål at lære begynderne golfspillet i praksis.

BANEN

Baneudvalget samarbejder med green keeperen om banens pleje.

Udvalget koordinerer skiltning, afmærkning og Lokale Regler i samarbejde med Turnerings- og Regeludvalg.

Baneudvalget samarbejder om og fører tilsyn med klubbens banebudget.

Det er udvalgets opgave at informere medlemmerne om ændringer og tiltag på banen.

ORDENS- OG AMATØR

Ordens- og amatørudvalget er valgt af generalforsamlingen og derfor uafhængig af klubbens ledelse. Udvalget skal behandle enhver klage, der indgives til bestyrelsen eller direkte til udvalget der vedrører anvendelse af amatør-, ordens- og udelukkelsesbestemmelser, om overtrædelse af reglementer og lignende, eller om usportslig eller usømmelig adfærd.
En sag afgjort af Ordens- og amatørudvalget kan ankes til DGU’s Amatør- og ordensudvalg.

REGLER

Regeludvalget skal holde sig ájour med ændringer i golfreglerne og orientere medlemmerne herom. Udvalget skal stå til rådighed for medlemmerne ved regelspørgsmål og assistere turneringsudvalget ved regelproblemer i turneringer eller fungere som dommere. Det har også ansvar for udarbejdelse af “Midlertidige Lokale Regler” i samarbejde med bane- og turneringsudvalg og medvirke ved ájourføring af baneguiden. Endvidere skal udvalget tilrettelægge og gennemføre regelundervisning af nye medlemmer.

SPORTEN

Sportsudvalget skal fastlægge klubbens sportslige strategier med henblik på at opnå de bedst mulige resultater inden for elitegolf. Udvalget har det overordnede ansvar for samtlige sportsaktiviteter i klubben og skal ved sit virke være inspirator for elitearbejdet Udvalget skal koordinere samspillet mellem følgende underudvalg:

  • Juniorudvalg
  • Eliteudvalg
  • Senior- og veteranudvalg
  • Playing pro’er
  • Træner

TURNERINGER

Udvalget varetager planlægning og afvikling af sæsonens turneringsprogram.

Turneringslederen på de enkelte klubturneringer er ansvarlig for udarbejdelse af startlister, afvikling af turneringen og rapportering af resultater til sekretariatet. Endvidere skal udvalget deltage aktivt i afvikling af repræsentative turneringer, DGU-turneringer m.v. Udvalget skal ved særlige turneringer orientere pressen om afvikling og resultater.

ØKONOMI OG FORRETNING

Udvalget udarbejder retningslinier for budgetlægning, klubbens langsigtede økonomiske mål, finansiering af investeringer og den daglige drift. Herunder forestår udvalget budgetlægning, budgetopfølgning og budgetkontrol. Udvalget udarbejder forslag til indskud, kontingenter, greenfee m.v. samt varetager alle væsentlige spørgsmål af økonomisk art og indstiller disse til bestyrelsens godkendelse.

UDVALGSMEDLEMMER

Dorthe H Jensen, formand
mail: dorthe@aalborggolfklub.dk

Jane Thorsen, janegthorsen@gmail.com

Ole Svendsen, formand
mail: svendsenole@gmail.com

Claus Toft,
Erik Olsen, ekolsen@email.dk
Grete Iversen, gi@stofanet.dk
Inge Merete Svendsen, metesvendsen@gmail.com
Inge Tolborg, inge@tolborg.dk
Johnna Møller, johnna.moller@live.dk
Poul Anders Hansen, oldfux.hansen@email.dk
Torben Thomsen, toesen@privat.dk
Aase Munk, aaasenmunk@gmail.com
Jørn Haugaard, joern@team-haugaard.dk

Ole Svendsen, formand
mail: svendsenole@gmail.com

Dorthe H Jensen, dorthe@aalborggolfklub.dk
Jørgen Larsen,
Marcus Brown, mcb@marcusbrown.dk
Jens Peter Sørensen, jpso@ucn.dk

Det nuværende udvalg er midlertidigt, mens bestyrelsen arbejder med hvordan strukturen i udvalget skal være.

Bo Visby Carlsen, formand
mail: bvc@vingaardshus.dk

Jens Møller Søgaard, jms@home3-gvdnet.dk
Martin Birk, birkmartin@gmail.com

Birgitte Nymark, formand
mail: birgitte.nymark@gmail.com

Henrik Vestergaard, henrikaabel@gmail.com
Poul Erik Steinmeier, pst@vucnordjylland.dk

Jens Peter Sørensen, formand
mail: jpso@ucn.dk

Dorthe H Jensen, dorthe@aalborggolfklub.dk
Marcus Brown, mcb@marcusbrown.dk

Juniorudvalg:

Henrik Englund Sørensen, formand
mail: her@sparnord.dk

Anders Mouritzen
Kenneth Bahnsen
Kristian Borup, krisborup@gmail.com
Lars Jensen
Majken L Larsen, majken@aalborggolfklub.dk
Marcus Brown, mcb@marcusbrown.dk
Rasmus H Fihl, rasmus@aalborggolfklub.dk

Elite:

Marcus Brown, formand
mail: mcb@marcusbrown.dk

Dorthe H Jensen, dorthe@aalborggolfklub.dk

Senior- og veteran:

Jørn Hougaard, formand
jorn.hougaard@stofanet.dk

Bent Aagaard Andersen, bent@bgroupdenmark.com

Henrik Vestergaard, formand
mail: henrikaabel@gmail.com
tlf: 40907087

Anne Marie Sørensen, amp@gvdnet.dk
Carsten Hansen, cha@concensia.com
Christian Jordansen, jordansen1956@gmail.com
Knud Purup, kpurup@hotmail.dk
Lisbeth Iversen, lisbethkathrine@gmail.com
Marianne Ormstrup, ormstrupm@gmail.com

Johnny V. Jensen, formand
mail:

Birgitte Nymark, birgitte.nymark@gmail.com
Dorthe H Jensen, dorthe@aalborggolfkub.dk
Ole Svendsen, svendsenole@gmail.com
Rasmus H Fihl, rasmus@aalborggolfklub.dk

Del det!