Nyt fra baneudvalget – september/oktober 2017

Vi har fået en del kritik for at puttinggreen har været lukket for lang tid af den forholdsvis korte sæson, vi har.
Bestyrelsen har bedt baneudvalget om at plejeintensiteten indskrænkes, så medlemmerne ikke føler at banen er under reparation i så stor en del af sæsonen. Derfor overvejer greenkeeperstaben nu hvordan vi bedst bevarer en fornuftig standard i forhold til en reduktion af plejemængden. Der tages udgangspunkt i den bestående plejeplan for banen samt i, at greens på alle 27 huller skal være så ens som muligt.

Den fugtige sommer og det faktum at vi kun har eftersået rød og blå sløjfe én gang er ifølge chefgreenkeeperen medvirkende årsag til de svampeangreb vi i øjeblikket ser på greens. Vi er dog ikke så hårdt angrebet af svamp, som man er i nogle andre klubber. Sæsonen igennem sprøjter vi hver 4. uge med et svampehæmmende middel, og i ugerne 42 og 50 sprøjtes med yderligere et svampemiddel.

Forsøget med eftersåning af områder omkring greens er sat i gang på gul 1 og rød 5.
Det har desværre vist sig umuligt at efterså ved hjælp af propper, da hugpiberne ikke kan lave hullerne tilstrækkeligt store for at undgå, at de dækkes græstotter. Derudover kan man ikke slæbe græsfrø og sand ned fordi slæbenettet bliver fanget i totterne.Derfor udføres begge forsøg som skivesåning.Ud over de 2 nævnte huller, blev såmaskinen tømt ved at køre 2 omgange ved green på rød 6.

Afstandsmarkeringer midt i fairways er forsvundet under græsset og bliver synliggjort i nær fremtid. Pælene i siden af fairways skal kun tjene som hjælp til at finde markeringen i fairway og kan ikke bruges som afstandsmarkering.

Gåsebilleangreb udbedres inden vinter.

Drænarbejdet er forløbet godt, og har allerede gjort en forskel. Tiden vil vise om drænene trækker nok eller om afstanden mellem dem skal mindskes.

Nogle teesteder trænger til lys og luft og er derfor medtaget på vinterens arbejdsliste.

Når vandingsanlægget vintertømmes, nedtages vandposterne på blå 6, rød 6 og gul 6.

Der er stadig fugtigt i højre side af driving range selvom der er lagt dræn.
Dette skyldes formentlig, at jordhøjden og vandstanden i afvandingsgrøften er næsten ens. Derfor kan det blive nødvendigt at fylde mere jord på.

Vinterbanen kommer til at bestå af blå sløjfe sammen med gul sløjfe med undtagelse af gul 9, der erstattes af rød 9. Hvis det viser sig at gul 8 ikke kan bære presset, bliver banen til en 17 hullers bane. På gul 4 rykkes gul tee frem til rødt teested.
Der opfordres til at man bruger bærebag for længst muligt at kunne undgå at indføre et decideret vognforbud.
Det bliver med stor sandsynlighed nødvendigt at indføre forbud mod monobuggys. De medlemmer, der er afhængige af at bruge monobuggy vil blive tilbudt et vintersæsonkort til klubbens buggys. Der skal i videst muligt omfang køres sammen, hvor dette er muligt for at begrænse kørsel mest muligt.

Greenkeeperne har nu udpeget de områder, hvor der skal fældes, udtyndes og ryddes op i vintersæsonen. Områderne prioriteres, arbejdet dokumenteres og info om hvad der skal ske på hvert enkelt område lægges på hjemmesiden inden arbejdet igangsættes.
Frem for at nå så mange områder som muligt, vil vi gerne have flyttet nogle af de små træer, der ikke har det godt, hvor de står, men som kan gøre fyldest et andet sted på banen.

Vi nærmer os tiden, hvor der kan forekomme morgenfrost. Regler for lukning af banen og tidsbestilling i forbindelse hermed genopfriskes på hjemmesiden.

Det blev diskuteret om vi med fordel kan anvende robotklippere. Vi afventer resultater fra de pilotklubber, der i dag bruger robotklippere og vurderer ud fra gjorte erfaringer her.

 

 

 

Del det!